УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ


Условия за ползванеУсловия за ползване на сайта www.baza-nova.com
Предмет
Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия са предназначени да регулират отношенията между База Нова ООД,
UIC (наричана по-долу "Baza Nova") и посетителите на уеб сайта:
http://www.baza-nova.com (наричан по-долу "Сайтът").

(2) Чрез достъп и зареждане на Сайта, посетителите се съгласяват да бъдат обвързани с настоящите Общи условия и
всички последващи промени в тях и се задължават да ги спазват.

Подробности за заглавието на сайта
Чл. 2. (1) Информация за База Нова:

Име: "База Нова" ООД
ЕИК:
Седалище и адрес на управление: Варна, ул.Димитър Икономов №17
Данни за кореспонденцията: област София (столица), Варна, ул.Димитър Икономов №17, e-mail: info@baza-nova.com

(2) Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, "Проф. 2 Цветан Лазаров
тел .: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19
факс: 02/915 35 25
е-mail: kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg

Чл. 3. Сайтът на База Нова предоставя на посетителите информация за дейностите, услугите и цените на База Нова, както и достъп до публикувани новини и материали.

Интелектуална собственост
Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на База Нова и подлежат на защита на авторското право съгласно Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани по никакъв начин без предварителното писмено съгласие на База Нова.

(2) Изображенията на сайта на Нова Нова и други визуални елементи, представляващи интелектуалната собственост на База Нова, не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да е начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на База Нова.

(3) Всяко неразрешено използване на материалите, публикувани на Сайта без разрешението на База Нова, представлява престъпление, за което нарушителят носи гражданска, административна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 5. (1) База Нова не разрешава използването по какъвто и да е начин на съдържанието на Сайта чрез визуализиране на всички или някои от материалите, публикувани в него на друг сайт.

(2) Препращането към материалите от Сайта от други сайтове е допустимо, ако е направено в съответствие с добрата морална и търговска практика, и ако не е направено позоваване на материалите на базата Нова върху материалите, така че посетителите да не бъдат подвеждащи.

Защита на личните данни.
Чл. 6. (1) База Нова предприема мерки за защита на личните данни на посетителите в съответствие с Политиката за защита на личните данни и политиката за поверителност, обявена на интернет страницата си в Интернет.

(2) Baza Nova не изпраща информация за идентифициране на трети страни и не изисква регистрация за ползване на сайта от посетителите.

(3) При предоставяне на лични данни чрез Сайта, посетителите се съгласяват да получат бюлетин, изпратен от Baza Nova на техния имейл адрес за кореспонденция.

(4) Считано от 28.05.2018 г., която е началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и отмяната на Директива 95/46 / ЕО (Общ регламент за защита на личните данни), съгласието за обработване на лични данни се взема от посетителя изрично, в писмена форма и по случай - за всеки отделен случай.

Изменение на общите условия
Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от База Нова по всяко време, а База Нова незабавно да публикува изменените Общи условия заедно с известие до Посетителите за направените промени.

(2) Измененията в настоящите Общи условия имат действие за всички посетители на Сайта, тъй като са обявени от База Нова.

Ограничаване на отговорността
Чл. 8. (1) База Нова осигурява достъп до съдържанието на Сайта, както го прави, и не гарантира, че насоките в материалите на Сайта водят до резултатите на посетителите.

(2) База Нова не носи отговорност за вреди и загубени печалби на посетителите, причинени от материалите, съдържащи се в публикуваните на сайта материали.

(3) База Нова не носи отговорност за вреди, причинени от посетители на трети страни поради използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

Други разпоредби
Чл. 9. Посетителите на сайта трябва да спазват етичните стандарти и да не нарушават репутацията на Baza Nova при използването на сайта и съдържащите се в него материали.

Чл. 10. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 11. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички посетители на Сайта от 01.01.2019г.

Ако пропуснете нещо или имате нужда от допълнителна помощ и информация, моля не се колебайте да се свържете с нас::